ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE

 • zwracanie uwagi na różne szczegóły rysunku, obrazka;
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach;
 • szukanie różnic i podobieństw miedzy obrazkami;
 • rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych w krótkich ekspozycjach-pokazujemy dziecku obrazek przez krótką chwilę po czym chowamy, dziecko ma powiedzieć co na nim jest;
 • zachęcanie do zabaw takich jak rysowanie, konstruowanie według wzoru, układanki;
 • rozpoznawanie przebiegu przedstawionych zdarzeń na podstawie serii obrazków;
 • dobieranie par jednakowych obrazków np. „memory”; par jednakowych figur geometryczych;
 • składanie całości obrazka z jego części według wzoru i bez wzoru; obrazek np. widokówkę tniemy na części (łatwiejsza wersja to 4-6 części, trudniejsza -kilkanaście), zadaniem dziecka jest ułożyć całość obrazka, obrazki mogą być pocięte według linii regularnych jak i nieregularnych;
 • układanie obrazków w szeregu według kolejności w jakiej były pokazywane- eksponujemy kolejno np. 3 obrazki po czym prosimy dziecko aby powiedziało jakie przedmioty były na nich przedstawione, następnie przetasowujemy obrazki i prosimy dziecko aby ułożyło je w szeregu w takiej samej kolejności od lewej do prawej; po ułożeniu obrazków w szeregu zadajemy dziecku pytanie o miejsce ich położenia np. jaki obrazek położyłeś po słoniu itp.
 • kreślenie kształtów geometrycznych w powietrzu;
 • segregowanie figur według określonych cech np. kształtu, koloru, wielkości;
 • układanie kompozycji figur geometrycznych według wzoru;
 • zarysowywanie( zakreskowanie, zakratkowanie) figur geometrycznych;
 • dostrzeganie podobieństw i różnic między znakami graficznymi;
 • wykonywanie liter z różnych materiałów np. sznurka i drutu, lepienie z plasteliny, wycinanie, wodzenie palcem po literach wykonanych z szorstkiego materiału, obrysowywanie liter z szablonu i kolorowanie ich;
 • uzupełnianie elementów w literze drukowanej i pisanej;
 • zgadywanie liter pisanych w powietrzu i na plecach;
 • odtwarzanie z pamięci liter uprzednio widzianych;
 • odtwarzanie kształtu liter i ich połączeń;
 • wyodrębnianie liter w wyrazach, podkreślanie ich barwnym ołówkiem;
 • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od liter najczęściej mylonych: n-u-m; d-p-b; p-g;
 • czytanie wyrazów  z rozsypanki wyrazowej i samodzielne układanie zdań;
 • tworzenie krótkich tekstów składających się z dwóch, trzech zdań
  z rozsypanki wyrazowej jako np. opisu ilustracji.