Dostępność

Powiększ obraz

WSTĘP:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolakolaczyce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-26

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach

Ul. Szkolna 7

38-213 Kołaczyce

tel/fax.: 13 446 02 17

e-mail: szkolakolaczyce.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

W Szkole Podstawowej w Kołaczycach dla strony szkolakolaczyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa szkolakolaczyce.pl spełnia wymagania w 99%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie mają możliwości odczytu maszynowego
  •  szkoła dołoży starań, aby strona spełniała wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Ułatwienia na stronie internetowej

Strona szkolakolaczyce.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 1-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. Osoba odpowiedzialna za treść deklaracji jest p. dyr. Małgorzata Skicka.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jerzy Woźniak e-mail: jerzy.wozniak@szkolakolaczyce.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  telefon: 13 446 02 17
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

LINK DO STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść:
  1. Główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej
  2. Wejście do szatni obok wejścia głównego
  3. Wejście od strony zachodniej obok świetlicy
  4. Wejście od parkingu od strony zachodniej
  5. Wejście koło sali gimnastycznej
  6. Wejście od strony wschodniej do kuchni, które jest używane tylko przez jej pracowników
 2.  Do wszystkich wejść prowadzą schody bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Na terenie szkoły jest oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, znajdujące się obok wejścia numer (1) i (2) od  strony południowej.
 4. Przed wejściem nr 2 znajduje się dzwonek dla niepełnosprawnych
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, którzy pomogą osobie niepełnosprawnej skontaktować się z osoba do kontaktu w sprawie dostępności, zwanej dalej asystentem. Asystent pomoże petentowi załatwić sprawę, z która przyszedł.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro oraz  piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 10. Placówka dąży do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.