Regulamin świetlicy

 1. Z opieki świetlicowej korzystają tylko uczniowie, których oboje rodzice pracują, i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom żadnej opieki ze strony rodziny.
 2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz w przypadku kiedy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach domowych.
 3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie uczniowie do niej zapisani. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy. Liczba uczniów w każdej grupie wynosi 25 osób. Uczniowie, którzy nie są zapisani nie mogą przebywać w świetlicy szkolnej.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, z zastosowaniem wszystkich wymogów sanitarnych (obowiązkowe maseczki). Każdy rodzic/opiekun odbiera dziecko w odstępach czasowych i z zachowaniem dystansu (1,5m), czekając przy wejściu do świetlicy, nie podczas przerw międzylekcyjnych.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy są przypisani do odpowiedniego stolika z uwzględnieniem przynależności do klasy.
 6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Uczniowie wychodzą do toalety pojedynczo, nie korzystają z toalety podczas trwania przerw międzylekcyjnych. Uczeń przychodzący do świetlicy  ma obowiązek zdezynfekować ręce, płynem do dezynfekcji, znajdującym się przy wejściu do Sali bądź umyć ręce.
 7. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 8. Salę świetlicy szkolnej należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 9. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 10. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica
  w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 11. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.
 12. Zajęcia odbywają się w sali świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby  w innych salach dydaktycznych. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Uczniowie korzystają z własnych przyborów. W przypadku korzystania z przyborów szkolnych, należy je każdorazowo zdezynfekować. Ze świetlicy należy usunąć dywan, pluszami.
 13. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
 14. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc).
 15. Uczeń z alergią ma obowiązek poinformować o tym, okazać zaświadczenie lekarskie nauczycielowi/ wychowawcy.
 16.  Po zakończonych zajęciach, uczniowie czekają z nauczycielem. Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie zapisani. Reszta uczniów zostaje z wychowawcą/nauczycielem prowadzącym zajęcia, czekając na rodzica/opiekuna.