TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY PO PRZYJEŹDZIE Z ZAGRANICY

W zachowaniu dzieci i młodzieży, która podjęła naukę w polskiej szkole po przyjeździe z zagranicy, mogą pojawić się trudności wynikające z przeżywanego stresu i tzw. szoku kulturowego.

SZOK KULTUROWY  definiowany również jako „stres akulturacyjny” dotyczy reakcji związanych ze znalezieniem się w obcym, nowym otoczeniu kulturowym (dla większości osób sytuacja tego typu może stać się źródłem stresu). W przypadku dzieci i młodzieży pojawić się mogą:

 • napięcie psychiczne wywołane wysiłkiem związanym z adaptacją psychologiczną do nowego kraju i kultury,
 • poczucie utraty w odniesieniu do przyjaciół czy członków rodziny pozostawionych w kraju pochodzenia, poczucie tęsknoty za bliskimi miejscami,
 • poczucie wyobcowania czy wręcz odrzucenia w nowej kulturze przez środowisko rówieśnicze lub sąsiedzkie,
 • niepewność co do właściwych sposobów zachowania,
 • zachwianie poczucia własnej wartości, własnej tożsamości,
 • zdziwienie, lęk, bezsilność, a nawet niesmak i oburzenie towarzyszące uświadomieniu sobie różnic pomiędzy kulturą własną a kulturą nową (Barzykowski, Grzymała – Moszczyńska i in. 2013).

Przeżywane trudności uczniowie mogą okazywać poprzez:

 • płaczliwość, wycofanie,
 • lęk,
 • problemy z koncentracją,
 • tęsknotę i chęć kontaktu z kolegami/koleżankami z dawnej szkoły,
 • werbalizację chęci powrotu do poprzedniego kraju,
 • „niegrzeczne zachowanie” – impulsywność,  kłótliwość, agresję wobec kolegów/koleżanek,
 • trudności integracyjne w klasie, konflikty
 • bóle brzucha, choroby, różnego rodzaju alergie, problemy ze snem, u młodszych dzieci również moczenie nocne,
 • trudności w posługiwaniu się terminologią z zakresu poszczególnych przedmiotów szkolnych,
 • problemy z mową (np. z płynnością).

W przypadku młodzieży pojawiają się niekiedy również:

 • bunt,
 • problemy z nauką,
 • zaburzenia odżywiania,
 • używki,
 • ucieczka w świat wirtualny,
 • zachowania ryzykowne,
 • autoagresja,
 • ucieczki z domu.

W sytuacji zmiany kraju zamieszkania istotną rzeczą jest przygotowanie dziecka do jak najlepszego poradzenia sobie z wyzwaniem, jakie niesie migracja, i udzielenie mu szerokiego wsparcia w środowisku domowym i szkolnym. Pozwoli to zmniejszyć rozmiar szoku kulturowego i zapobiec ewentualnym problemom związanym
z adaptacją do nowej rzeczywistości. Rodzice mogą jak najlepiej  przygotować dzieci na planowaną zmianę, rolą szkoły i nauczycieli jest ścisła, systematyczna współpraca z rodziną oraz zapewnienie uczniom szerokiego wsparcia: zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej (nauka języka polskiego i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych, pomoc w niwelowaniu braków i różnic programowych, dostosowanie i indywidualizowanie wymagań), jak i wychowawczej (integrowanie z klasą, adaptowanie do nowych warunków, troska o funkcjonowanie emocjonalne).