Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog Szkolny;

Pedagog szkolny to osoba, która organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną- pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się. Pedagog szkolny współpracuje z wychowawcami klas, z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Najważniejsze zadania pedagoga szkolnego:

  • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, trudności wychowawczych, analiza wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie indywidualnej i grupowej,
  • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, kwalifikowanie uczniów do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • koordynacja działań z zakresu orientacji zawodowej,
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołaczycach,
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
  • współdziałanie z organami szkoły, Domem Dziecka w Kołaczycach, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów, (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).